FANDOM


Правило на Фазите

Степените на свобода F на една система са равни на броя на компонентите C минус броя на фазите в равновесие P плюс две. F = C − P + 2

Ойлерова характеристика

През 1752 година Ойлер[2] публикува формула, свързваща между броя на повърхностите в тримерен многостен. В оригиналната работа формулата е приведена във вида

S + H = A + 2

къдато S е броят на върховете, H е броя на стените, а A — броя на ребрата на многостена.

Виж ощеРедактиране

TOC